Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Poslanie

Poslaním Nadácie mesta Bratislavy je napĺňať verejné politiky mesta v kultúrno-komunitnej oblasti, pre ktoré je nadačné prostredie prirodzené. Jej fungovanie vychádza z princípu predĺženej ruky, kedy sa dôvera vkladá do rúk renomovaných odborníkov a odborníčok, nezávislých od mesta a jeho orgánov, ktorí dokážu svojimi skúsenosťami a odbornou erudíciou najlepšie posúdiť kvalitu projektov. Súčasne všetkých členov a členky orgánov Nadácie schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Na začiatku svojho fungovania sa Nadácia mesta Bratislavy zamerala na podporu udržateľnosti kultúry a komunitného života v meste. Nahradila grantový program na podporu kultúry Ars Bratislavensis.

Poslanie a činnosť Nadácie mesta Bratislavy je možné podporiť poukázaním 2% zo zaplatenej dane. Predvyplnené tlačivo nájdete v časti dokumenty.

Orgány Nadácie

Správca: Mgr. Štefan Jurča

Členovia a členky Správnej rady: Mgr. Jakub Kmeť (mesto) - predseda, Mgr. Zuzana Ivašková (mesto), Mgr. art. Zuzana Hekel (grantová činnosť), Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. (akademický sektor), Mgr. Boris Strečanský (občiansky sektor), Lucia Šicková (súkromný sektor), Ing. Matej Vagač (zastupiteľstvo), Mgr. et Mgr. Marek Machata (zastupiteľstvo), JUDr. Jana Jakubkovič (zastupiteľstvo)

Člen a členky Dozornej rady: Monika Ďurajková - predsedníčka, JUDr. Petra Hudáková, Doc. Daniel Klimovský, PhD.

Hodnotiace komisie

V zmysle Nadačnej listiny vytvára Nadácia pre jednotlivé programy odborné hodnotiace komisie, ktoré posudzujú nezávisle žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Nadácie. Zoznam hodnotiteľov je schválený Správnou radou Nadácie a je zverejnený spolu s výsledkami za jednotlivé programy. Hodnotitelia sa riadia Etickým kódexom Nadácie – Prevenciou konfliktu záujmov a postupujú podľa Štatútu odbornej hodnotiacej komisie.

V rokoch 2020 a 2021 hodnotili žiadosti podané do programov Nadácie nasledujúci hodnotitelia a hodnotiteľky (v abecednom poradí): Lucia Adámeková, Marek Adamov, Jana Ambrózová, Ladislav Bíro, Michal Ditte, Alexandra Gabrižová, Lívia Gažová, Michal Hladký, Jakub Hrbáň, Michal Hvorecký, Naďa Kančevová, Lucia Kašiarová, Mira Keratová, Martin Krištof, Jozef Kovalčík, Katarína Kucbelová, Zuzana Mrvová, Jürgen Rendl, Ivana Rumanová, Táňa Sedláková, Pavel Smejkal, Sandra Štasselová, Pavol Šuška, Peter Zagar, Milan Zvada, Vladimír Zvara, Silvia Zvarová.

V roku 2022 hodnotili žiadosti podané do programov Nadácie nasledujúci hodnotitelia a hodnotiteľky: Jana Ambrózová, Mira Keratová, Dominik Želinský (Štipendijný program Umenie), Michal Ditte, Katarína Kucbelová, Silvia Zvarová (oblasť Tvorba a uvedenie diela), Michal Hladký, Róbert Repka, Milan Zvada (oblasť Kultúrne priestory), Jürgen Rendl, Radoslav Sloboda, Sandra Štasselová, Pavel Šuška (oblasť Komunitné aktivity), Jakub Hrbáň, Jürgen Rendl, Radoslav Sloboda, Tatiana Sedláková (oblasť Komunitné priestory), Jakub Hrbáň, Ladislav Bíro, Peter Lényi, Pavel Šuška (oblasť Funkčnejšie verejné priestory), Zuzana Mrvová, Ján Vyhnánek, Michal Vašečka (oblasť Kultúrne podujatia A), Ivana Rumanová, Milan Zvada, Silvia Zvarová (oblasť Kultúrne podujatia B), Michaela Guldanová, Julia Itin, Róbert Repka (Mimoriadna výzva).

V roku 2023 hodnotili žiadosti podané do programov Nadácie nasledujúci hodnotitelia a hodnotiteľky: Jana Ambrózová, Mira Keratová, Filip Ostrowski (Štipendijný program Umenie), Zuzana Duchová, Katarína Kucbelová, Vladimír Zvara, Lucia Molnár Satinská (oblasť Tvorba a uvedenie diela), Michal Hladký, Róbert Repka, Milan Zvada (oblasť Kultúrne priestory), Michal Hladký, Katarína Kucbelová, Róbert Repka, Milan Zvada (oblasť Rozvoj kapacít organizácií), Jakub Hrbáň, Radoslav Sloboda, Pavol Šuška (oblasť Komunitné aktivity), Jürgen Rendl, Jakub Hrbáň a Tatiana Sedláková (oblasť Komunitné priestory), Pavol Šuška, Ladislav Biró, Peter Lenyi (oblasť Funkčnejšie verejné priestory), Zuzana Mrvová, Lucia Molnár Satinská, Ján Vyhnánek (oblasť Kultúrne podujatia A), Silvia Zvarová, Ivana Rumanová, Milan Zvada, Zuzana Mrvová, Ján Vyhnánek, Vladimír Zvara (oblasť Kultúrne podujatia B).

Programová stratégia 2024 - 2026

Celá činnosť Nadácie (tvorba grantových programov, ročných plánov a grantových výziev) vychádza z Programovej stratégie. Správkyňa Nadácie vypracováva programovú stratégiu podpory na tri roky a ročný plán podpory a predkladá ich Správnej rade. Programovú stratégiu vypracováva v spolupráci s odbornými útvarmi Hlavného mesta Bratislava, ktoré sú garantmi k jednotlivým témam.

V programovej stratégii Nadácie mesta Bratislavy na roky 2024 - 2026 nájdete informácie o plánoch nadácie na 3-ročné obdobie ohľadom grantových programov a priorít v grantových výzvach v každom jednom roku.

Programová stratégia je otvorený dokument, ktorý je možné podľa aktuálnych okolností dopĺňať o nové programy a indikátory - ako napríklad pri pandémií covidu.

V archívoch z rokov 2020 a 2021 sú v zmysle mestských protikorupčných štandardov zverejnené ročné plány činnosti, príslušné harmonogramy, grantové podmienky a výsledky jednotlivých výziev.

Etický kódex a Zverejňovanie zmlúv

Etický kódex Nadácie mesta Bratislavy obsahuje etické zásady, ktoré uplatňujeme pri činnosti a aktivitách Nadácie. Je nástrojom, ktorý prispieva k integrite a k transparentnej činnosti. Vzťahuje sa na členov a členky v nadačných orgánoch, odborných komisií, zamestnancov ako aj na iné osoby, ktoré sa podieľajú na činnosti Nadácie.

Zverejňovanie zmlúv Nadácie mesta Bratislavy v Centrálnom registri zmlúv je dostupné na tomto odkaze. Zmluvy z predchádzajúceho obdobia sú dostupné v archíve na webe mesta.

Profil Nadácie mesta Bratislavy je dostupný rovnako na portáli Úradu pre verejné obstarávanie.

Zásady vybavovania sťažností

V prípade, že chcete podať Nadácii mesta Bratislavy stažnosť, postupujte podľa tu dostupných Zásad vybavovania sťažností v podmienkach Nadácie mesta Bratislavy.

Kontakt na podanie sťažnosti a podnetov: Mgr. Veronika Húdeková, [email protected]

Interné dokumenty

Tu nájdete smernice a interné dokumenty, ktorými sa riadi činnosť Nadácie mesta Bratislavy: Smernicu k vedeniu účtovníctva a obehu účtovných dokladov, Smernicu k Účtovému rozvrhu, Smernicu k vykonávaniu finančnej kontroly a Podpisový poriadok Nadácie mesta Bratislavy.