Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Kultúrne podujatia - ZATVORENÁ VÝZVA 2022

Nadácia mesta Bratislavyštvrtok 10. februára 2022

V grantovej výzve Kultúrne podujatia v roku 2022 podporí Nadácia mesta Bratislavy realizáciu rozmanitých kultúrnych a vzdelávacích podujatí, festivalov, koncertov, výstav, predstavení, prehliadok, súťaží, prezentácií, diskusií, konferencií, workshopov, seminárov, ktoré sú dostupné najširšej bratislavskej verejnosti a venujú sa témam ako sú identita a pamäť Bratislavy, udržateľný rozvoj miest v 21. storočí, ako aj inovácie a experiment.

O grant sa môže uchádzať organizovaná verejnosť - mimovládne neziskové organizácie, privátne spoločnosti a fyzické osoby – podnikatelia.

Novinkou oproti minulému roku je rozdelenie výzvy na 2 oblasti podpory so samostatnými špecifikami aj hodnotiacimi komisiami: A) Tradícia, pamäťové aktivity a neprofesionálne umenie, B) Inovácie, experiment a globálne výzvy

Novinkou je rovnako aj slovný popis v jednotlivých bodových intervaloch pri hodnotiacich kritériách: Súlad s cieľmi a dopad na cieľové skupiny, Kvalita podujatia a Myšlienková prepracovanosť projektu. Všetky tieto informácie majú prispieť ešte k precíznejšiemu ohodnoteniu žiadostí na základe cieľov a špecifík tejto výzvy, keďže Nadácia sa pri poskytovaní podpory neriadi vyváženosťou umeleckých žánrov a druhov umenia.

Alokovaná suma vo výzve je 280.000 eur, pre každú z oblastí rovnako 140.000 eur. Maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 5.000 eur. Minimálna výška podpory je 1.000 eur. Jeden žiadateľ môže podať maximálne 1 žiadosť v rámci tejto výzvy, teda spolu za oblasti A a B.

Všetky potrebné a záväzné informácie k podmienkam výzvy nájdete v texte výzvy pre rok 2022.