Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Poznáme výsledky rozhodovania v Mimoriadnej výzve

Nadácia mesta Bratislavypiatok 10. júna 2022

V piatok 10. júna schválila Správna rada Nadácie mesta Bratislavy návrh hodnotiacej komisie na podporu projektov v Mimoriadnej výzve, ktorá bola vyhlásená 4. apríla v reakcii na príchod ľudí z Ukrajiny v dôsledku ruskej vojenskej invázie. Granty boli určené pre subjekty, ktoré prostredníctvom kultúry zapájajú prichádzajúcich , vytvárajú v mestských komunitách podmienky na spoluprácu a interkultúrny dialóg, pričom vychádzajú z potrieb ich samotných. Financie budú môcť byť využité na budovanie ľudských a priestorových kapacít pre organizácie, ktoré dlhodobo pracujú s cudzincami. Pôvodná alokovaná suma vo výške 100 tis. Eur bola navýšená o finančné prostriedky, ktoré neboli rozdelené v predchádzajúcich výzvach v nadácii v roku 2022.

Na hodnotenie komisiou bolo postúpených 44 žiadostí, grant z Nadácie mesta Bratislavy získalo 32 najvyššie hodnotených projektov v celkovej sume podpory 139 tis. Eur. Hodnotiaca komisia v zhode navrhla na podporu projekty, ktoré najvýstižnejšie reagovali na kritéria vo výzve, pracovali vo svojich zámeroch s požadovanými kultúrnymi a komunitnými aspektami, náležite zapájali ľudí z Ukrajiny a naplánovanými aktivitami reagovali na ich potreby, či už išlo o pravidelné projekty zapájajúce cudzincov a cudzinky alebo tie novovytvorené.

Podporené organizácie tak prostredníctvom kultúry a komunitných aktivít budú môcť integrovať ľudí z Ukrajiny do každodenného života v Bratislave. Napríklad vďaka filmovým premietaniam, divadelným predstaveniam, čítačkám, jazykovým kurzom, športovým aktivitám ako aj profesionálne vedeným diskusiám a workshopom.

Podporu získalo aj budovanie komunikačných platforiem medzi cudzincami a cudzinkami a zástupcami mesta či samospráv o témach, ktoré sú pre spoločný plnohodnotný život nevyhnutné.