Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Poznáme výsledky v nadačných programoch pre rok 2023

Nadácia mesta Bratislavystreda 28. júna 2023

V  stredu 21. júna schválila Správna rada Nadácie mesta Bratislavy návrhy hodnotiacich komisií na podporu projektov vo všetkých výzvach pre rok 2023.

Štipendijný program Umenie

Podporu v celkovej výške 40 tis. Eur získa 16 štipendistov a štipendistiek. Komisia ocenila u podporených projektov originálne poňatý rámec spracovaných tém, ideovo dotiahnuté nápady, logickú následnosť harmonogramu projektových aktivít a prehľadný zámer ďalších krokov, ktoré ukazujú vnímavosť k bratislavskému prostrediu a dokážu priniesť novú perspektívu na aktuálne témy.

Hodnotiaca komisia pozitívne posúdila také projekty, ktoré mali jasne definovaný projektový zámer a čo najpriliehavejšie reagovali na ciele a špecifiká výzvy, s adekvátnym formálnym spracovaním. Pozornosť hodnotitelia venovali rešeršu, ktorý slúžil ako informačná podpora pre lepšie porozumeniu projektu. Nepodporeným projektom častokrát chýbalo reflektovanie zámerov výzvy, ich poňatie tém bolo menej nápadité, s nejasne popísanými výstupmi a predstavou ďalšej práce s nimi. Na začiatku roka 2024 už tradične predstavia svoje výstupy v rámci Klubu štipendistov pred verejnosťou.

Tvorba a uvedenie diela

V oblasti Tvorba a uvedenie diela získa grant z Nadácia mesta Bratislavy 33 žiadateľov a žiadateliek, v celkovej sume 150 tis. Eur. Podporené budú projekty etablovaných ako aj začínajúcich tvorcov a tvorkýň. Najvyššie hodnotenie dosiahli projekty, ktoré adresne reagovali na špecifiká výziev (udržateľný rozvoj a problémy súčasnej mestskej spoločnosti, dostupnosť kultúry, experiment a kultúrne inovácie, pamäť a identita mesta) a dokázali ich dostatočne presvedčivo vyjadriť a zarámcovať do širšieho spoločenského a historického kontextu, posunuli sa od jednoduchého sústredenia sa na seba k výzvam, ktoré mesto rieši.

Komisia ocenila projekty, ktoré sa pri formuláciách vyhýbali floskuliam, nezaštiťovali sa dominantne už predchádzajúcimi realizovanými aktivitami či svojim postavením, ale dostatočne presvedčivo a podrobne opísali ciele aktuálneho projektu. Pri posudzovaní komisia zvažovala aj transparentnosť celkových rozpočtov a výšku ďalších finančných zdrojov/spolufinancovania.

Kultúrne priestory

V tejto oblasti získa z Nadácie mesta Bratislavy finančnú podporu 5 projektov v celkovej sume 70 tis. Eur od prevažne etablovaných kultúrnych aktérov na bratislavskej scéne, čo svedčí o postupnej stabilizácii prostredia: T3 - kultúrny prostriedok, A4 - priestor súčasnej kultúry, Nová Cvernovka, Fuga,, Kultúrny priestor P*AKT. Celková suma podpory na rozvoj kultúrneho potenciálu Bratislavy prostredníctvom nezriaďovaných subjektov v prvých troch výzvach Nadácie mesta Bratislavy je viac ako 300 tis. Eur.

Kultúrne podujatia

V oblasti A získa grant z Nadácie mesta Bratislavy 35 žiadateľov v celkovej sume 150 tis. Eur, v oblasti B 35 žiadateľov taktiež v celkovej sume 150 tis. Eur. Celková prerozdelená suma na podporu kultúrnych podujatí v Bratislave pre rok 2023 je tak 300 tis. Eur.

Hodnotiaca komisia v oblasti A odporučila podporiť také projekty, ktoré zodpovedali prioritám výzvy s primerane zvolenými indikátormi, podrobným harmonogramom plánovaných aktivít a opodstatnenými rozpočtovými položkami a komentármi k nim. V oblasti B boli najvyššie hodnotenia udelené žiadostiam, v ktorých boli uvedené čo najkonkrétnejšie informácie o celkovej dramaturgii podujatí, s adekvátnymi indikátormi a primeranými podrobnými rozpočtami a transparentnými finančnými plánmi ďalších zdrojov spolufinancovania.

Rozvoj kapacít organizácií

V oblasti Rozvoj kapacít organizácií získa grant 12 organizácií v celkovej sume 60 tis. Eur. Vďaka podpore zo strany Nadácie mesta Bratislavy sa tak tieto organizácie budú môcť v roku 2023 venovať aj svojmu rozvoju, posilňovaniu personálnych kapacít, vzdelávaniu ako aj strategickému plánovaniu v rôznych oblastiach svojej činnosti.

Komunitné aktivity

V oblasti Komunitné aktivity získa grant z Nadácie mesta Bratislavy 29 žiadateľov a žiadateliek v celkovej sume takmer 55 tis. Eur. Hodnotiaca komisia ocenila kvalitné spracovanie väčšiny prihlásených projektov, so zámermi, ktoré reagovali na špecifiká a kritériá výzvy s presvedčivo odprezentovanými informáciami. Nadácia tak podporí aktivity žiadateľov a žiadateliek, ktoré spoluvytvárajú rozmanitú mestskú spoločnosť, zvyšujú environmentálne povedomie naprieč generáciami a prispievajú k dobrému susedskému spolunažívaniu.

Komunitné priestory

V oblasti Komunitné priestory získa z Nadácie mesta Bratislavy finančnú podporu 17 projektov v celkovej sume takmer 75 tis. Eur. Vo výzve sa stretli projekty, ktoré sa orientujú na rozvoj bratislavských komunitných priestorov od združení, ktoré poskytujú záujmovo-komunitné, špecializované ako aj susedské zázemie pre obyvateľov a obyvateľky naprieč generáciami. Celkovo zhodnotila odborná komisia kvalitu prihlásených projektov ako priemernú. V žiadostiach by komisia takisto ocenila podrobnejšie informácie o tom, ako organizácie vedia mobilizovať a zapájať dobrovoľnícky potenciál a precíznejšiu kalkuláciu nákladov.

Funkčnejšie verejné priestory

V oblasti Funkčnejšie verejné priestory podporí Nadácia mesta Bratislavy 18 projektov v celkovej sume 92 tis. Eur vo všetkých bratislavských okresoch. Vďaka grantu tak obyvatelia a obyvateľky budú môcť pokračovať vo zveľaďovaní komunitných a susedských záhrad, obnovovaní dvorov a vnútroblokov bytových domov, či zaobstarať si mobiliár a zeleň do verejných priestorov v blízkosti ich obydlí. Odborná komisia odporučila podporiť žiadateľov a žiadateľky, ktoré mali realistickú predstavu o projektovom zámere v súlade s kritériami výzvy, s otvorenosťou voči širšej verejnosti, so zrozumiteľnými rozpočtami, podrobne kalkulovanými položkami a kvalitnými fotografiami budúcich zámerov.

Celkovo Nadácia mesta Bratislavy v roku 2023 podporí 200 projektov sumou takmer 850 tis. Eur.