Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Poznáme výsledky v oblasti Kultúrne podujatia

Nadácia mesta Bratislavyštvrtok 5. mája 2022

Vo štvrtok 5. mája schválila Správna rada Nadácie mesta Bratislavy návrhy hodnotiacich komisií na podporu projektov v Grantovom programe Kultúra v oblasti Kultúrne podujatia.

Dvojnásobné navýšenie celkovej sumy na prerozdelenie oproti roku 2021 umožní podporiť široké spektrum projektov pre obyvateľov a obyvateľky v Bratislave od tradičnejších žánrov, ktoré sa venujú pamäti a histórii mesta, oživujú kultúrne dianie v mestských častiach či vytvárajú priestor aj pre neprofesionálnych umelcov, ako aj tie, ktoré sa venujú témam súčasnej mestskej spoločnosti a experimentálne, ktoré prekračujú tradične zaužívané umelecké postupy.

Novinkou oproti minulému roku bolo rozdelenie grantovej výzvy na dve oblasti: A) Tradícia, pamäťové aktivity a neprofesionálne umenie a B) Inovácie, experiment a globálne výzvy, každá so samostatnou hodnotiacou komisiou s rovnakou alokovanou sumou na prerozdelenie, spolu 280 tis. Eur.

V oblasti A získa grant z Nadácie mesta Bratislavy 40 žiadateľov v celkovej sume 132 tis. Eur, v oblasti B 49 žiadateľov taktiež v celkovej sume 132 tis. Eur. Celková prerozdelená suma na podporu kultúrnych podujatí v Bratislave pre rok 2022 je tak 264 tis. Eur.

Hodnotiaca komisia v oblasti A odporučila podporiť také projekty, ktoré zodpovedali prioritám výzvy s primerane zvolenými indikátormi, podrobným harmonogramom plánovaných aktivít a opodstatnenými rozpočtovými položkami a komentármi k nim.

V oblasti B boli najvyššie hodnotenia udelené žiadostiam, v ktorých boli uvedené čo najkonkrétnejšie informácie o celkovej dramaturgii podujatí, s adekvátnymi indikátormi a primeranými podrobnými rozpočtami a transparentnými finančnými plánmi ďalších zdrojov spolufinancovania.

Celkovo komisia zhodnotila formálnu kvalitu a myšlienkovú prepracovanosť projektov ako vyššiu v porovnaní s minulým rokom, s menšími kvalitatívnymi rozdielmi medzi projektami.