Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Poznáme výsledky v prvých nadačných programoch pre rok 2022

Nadácie mesta Bratislavypondelok 28. marca 2022

V piatok 25. marca schválila Správna rada Nadácie mesta Bratislavy návrhy hodnotiacich komisií na podporu projektov v Štipendijnom programe Umenie a v oblastiach Tvorba a uvedenie diela a Kultúrne priestory v programe Kultúra.

Štipendijný program Umenie

Podporu v celkovej výške 75 tis. Eur získa 30 štipendistov a štipendistiek. Komisia ocenila u podporených projektov originálne poňatý rámec spracovaných tém, ideovo dotiahnuté nápady, logickú následnosť harmonogramu projektových aktivít a prehľadný zámer ďalších krokov, ktoré ukazujú vnímavosť k bratislavskému prostrediu a dokážu priniesť novú perspektívu na aktuálne témy.

Hodnotiaca komisia pozitívne posúdila také projekty, ktoré mali jasne definovaný projektový zámer a čo najpriliehavejšie reagovali na ciele a špecifiká výzvy, s adekvátnym formálnym spracovaním. Pozornosť hodnotitelia venovali aj novej súčasti žiadosti - rešeršu, ktorý slúžil ako informačná podpora pre lepšie porozumeniu projektu. Nepodporeným projektom častokrát chýbalo reflektovanie zámerov výzvy, ich poňatie tém bolo menej nápadité, s nejasne popísanými výstupmi a predstavou ďalšej práce s nimi.

Štipendisti a štipendistky budú počas jedného roka pracovať napríklad na príprave architektonických a fotografických publikácií, site-specific podujatiach a multimediálnych performanciách, obrazoch, kresbách, objektoch, ale aj zvukovom mapovaní bratislavského priestoru, fotografických cykloch ako aj na výskume o prekarizácii práce v kultúre či historickom skúmaní architektonických objektov. Na začiatku roka 2023 už tradične predstavia svoje výstupy v rámci Klubu štipendistov pred verejnosťou.

Tvorba a uvedenie diela

V oblasti Tvorba a uvedenie diela získa grant z Nadácia mesta Bratislavy 52 žiadateľov a žiadateliek, v celkovej sume takmer 160 tis. Eur. Podporené budú projekty etablovaných ako aj začínajúcich tvorcov a tvorkýň. Hodnotiaca komisia sa zhodla, že projektové zámery žiadateľov a žiadateliek by sa výrazne líšili, keby vznikli v období po ruskej invázii.

Najvyššie hodnotenie dosiahli projekty, ktoré adresne reagovali na špecifiká výziev (udržateľný rozvoj a problémy súčasnej mestskej spoločnosti, dostupnosť kultúry, experiment a kultúrne inovácie, pamäť a identita mesta) a dokázali ich dostatočne presvedčivo vyjadriť a zarámcovať do širšieho spoločenského a historického kontextu, posunuli sa od jednoduchého sústredenia sa na seba k výzvam, ktoré mesto rieši. Komisia ocenila projekty, ktoré sa pri formuláciách vyhýbali floskuliam, nezaštiťovali sa dominantne už predchádzajúcimi realizovanými aktivitami či svojim postavením, ale dostatočne presvedčivo a podrobne opísali ciele aktuálneho projektu. Pri posudzovaní komisia zvažovala aj transparentnosť celkových rozpočtov a výšku ďalších finančných zdrojov/spolufinancovania.

Nadácia mesta Bratislavy podporí diela nezávisle od umeleckých druhov: publikácie ako Panelové sídliská Bratislavy, Eugen Gindl: život v rozhovoroch, VR vizualizácie schátraných bratislavských pamiatok, premiéry tanečných a divadelných predstavení na festivaloch, realizáciu zvukových opier ako aj vznik hudobných kompozícií.

Kultúrne priestory

V tejto oblasti získa z Nadácie mesta Bratislavy finančnú podporu 6 projektov v celkovej sume 70 tis. Eur od prevažne etablovaných kultúrnych aktérov na bratislavskej scéne, čo svedčí o postupnej stabilizácii prostredia: T3 - kultúrny prostriedok, A4 - priestor súčasnej kultúry, Nová Cvernovka, Fuga, TICHO a spol., Kultúrny priestor P*AKT.

Komisia navrhla na podporu projekty, ktoré prinášajú silné a preukázateľné impulzy na kultúrnu scénu v Bratislave, popularizujú experimentálnejšie žánre a hľadajú spôsoby takej práce s publikom, ktorá ho dokáže zaujať aj pre náročnejšie témy ako aj rôznorodejšie výstupy. Hodnotiaca komisia tiež vyššími bodmi hodnotila projekty, ktoré mali dostatočne špecifikované rozpočty a primerane nakalkulované položky podľa aktivít projektu.

Celková suma podpory na rozvoj kultúrneho potenciálu Bratislavy prostredníctvom nezriaďovaných subjektov v prvých troch výzvach Nadácie mesta Bratislavy je viac ako 300 tis. Eur.