Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Výberové konanie - Správca Nadácie mesta Bratislavy

Nadácia mesta Bratislavyutorok 30. augusta 2022

Stabilná podpora rozmanitej kultúry a umenia patrí medzi priority kultúrnej politiky mesta Bratislava. Finančná podpora kultúrnych aktérov, umelcov a umelkýň stabilným a transparentným grantovým mechanizmom s adekvátnym financovaním, strategická podpora kultúrnych podujatí, napojenie na systém nefinančných benefitov pre kultúrnych aktérov, ako je podpora služieb, technická a priestorová podpora, pomoc, sieťovanie jednotlivcov - absolventov a profesionálnych umelcov a umelkýň prostredníctvom štipendijných programov a podpora tvorby diel vo všetkých oblastiach umenia, to všetko sú aktivity, ktorým sa mesto venuje a systematicky ich rozvíja.

Hľadáme človeka - experta na grantovú činnosť, ktorý je pripravený viesť ucelenú agendu poskytovania dotácií hlavného mesta v oblasti kultúry a komunít a vykonáva povinnosti správcu Nadácie mesta Bratislavy.

Rámcová náplň práce:

Pre oblasť grantovej činnosti v oblasti podpory kultúry a komunít všeobecne:

 • zodpovedá za prípravu, vyhlásenie a priebeh grantových výziev mesta a nadácie,
 • spravuje po obsahovej stránke elektronický systém na podávanie žiadosti a koordinuje prípravu formulárov na podávanie žiadostí a záverečných správ,
 • koordinuje zasadnutia hodnotiacich komisií programov, zodpovedá za prípravu podkladov pre spoločné rokovania hodnotiacich komisií,
 • koordinuje organizačné zabezpečenie seminárov a stretnutí spojených s grantovou činnosťou mesta v oblasti kultúry a nadácie,
 • zabezpečuje poskytovanie metodologickej podpory pri nastavovaní finančných a nefinančných nástrojov podpory,
 • účastní sa na iných hodnotiacich komisiách mesta a mestských organizácií dotýkajúcich sa oblasti kultúry a komunít.

Vo vzťahu k nadácii:

 • riadi činnosť nadácie a koná v jej mene,
 • rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú vyhradené do pôsobnosti iných orgánov,
 • vypracováva programovú stratégiu podpory na tri roky v súlade so strategickými verejnými politikami mesta a ročný plán podpory a predkladá ich správnej rade,
 • predkladá správnej rade návrh rozpočtu na schválenie na príslušný kalendárny rok, a to najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roku,
 • zodpovedá za nastavenie, vyhlásenie a priebeh grantových výziev nadácie,
 • zodpovedá za vypracovanie výročnej správy nadácie a účtovnej závierky
 • predkladá návrh členov/členiek hodnotiacich komisií správnej rade nadácie,
 • zodpovedá za prípravu podkladov pre rokovania správnej rady nadácie,
 • zodpovedá za vypracovanie a dodržiavanie nadačných smerníc a interných predpisov, ako aj ďalších nadačných dokumentov,
 • vedie agendu práce s darcami v súlade s etickým kódexom nadácie a pravidlami práce s darcami,
 • spracúva evaluačné správy o činnosti nadácie vrátane hodnotenia dopadov programov nadácie, dátových analýz a implementuje opatrenia vedúce k optimalizácii procesov,
 • prezentuje nadáciu smerom k partnerom, žiadateľom a médiám,
 • zodpovedá za celkovú komunikáciu aktivít nadácie a prípravu podkladov pre aktualizáciu webovej stránky nadácie, vrátane zoznamu podporených projektov,
 • rozvíja operačné aktivity nadácie, ktorých cieľom je posilnenie dopadov grantovej podpory,
 • spolupracuje s mestskými kultúrnymi organizáciami na spoločných projektoch.

Požiadavky na vzdelanie, schopnosti a odborné znalosti:

a) absolvované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, b) prax v oblasti zhodnej s účelom nadácie podľa článku II nadačnej listiny minimálne dva roky, c) spôsobilosť na právne úkony, d) bezúhonnosť, e) trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky f) ovládanie PC na pokročilej používateľskej úrovni (Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Outlook) s plánovacími nástrojmi (napr. MS Teams, Planner), g) znalosť zákona 34/2002 Z. z. o nadáciách.

Zohľadnená bude tiež (nie je podmienkou):

 • prax vo verejnej správe
 • skúsenosť s manažovaním grantov
 • predpoklady a skúsenosť s vedením pracovného tímu
 • schopnosť reprezentovať nadáciu pred partnermi, grantistami a v médiách
 • základné ekonomické znalosti, skúsenosti s vedením projektov a správou databáz
 • prehľad v oblasti kultúrnej politiky, problematiky zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry
 • komunikačné zručnosti, zodpovedný prístup k zvereným úlohám, samostatnosť, organizačné schopnosti, analytické myslenie, schopnosť vnímať veci v širšom kontexte, kladný vzťah k ďalšiemu vzdelávaniu, flexibilita
 • aktívna znalosť anglického jazyka

Ponúkame:

 • tvorivú prácu
 • aktívnu účasť pri vytváraní nových grantových programov a optimalizácii činnosti
 • dobré pracovné podmienky a prostredie
 • priestor pre zmysluplné využitie vlastných schopností v prospech podpory kultúry a komunitného života Bratislavy

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
 2. Motivačný list.
 3. Životopis.
 4. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
 5. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer.

Ponúkaný plat: Od 1 750 EUR/mes.– možnosť priznať osobný príplatok v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností

Benefity:

 1. Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS 2 – 3 %
 2. Možnosť profesijného a odborného rastu.
 3. Ďalšie benefity: a. pružný pracovný čas b. 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily c. sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc d. možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

Termín nástupu: október 2022 / podmienkou

Poznámka: Na osobné/online stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. Vybraní kandidáti/kandidátky dostanú na vypracovanie zadanie v znení – „Reflexia grantovej politiky HMBA v oblasti kultúry vrátane činnosti a programov Nadácie mesta Bratislavy“ – v rozsahu maximálne dve A4.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky prostredníctvom https://ats.nalgoo.com najneskôr do 23.9.2022.