Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Výsledky v Grantovom programe KOMUNITY sú zverejnené

Nadácia mesta Bratislavypondelok 25. apríla 2022

V piatok 22. apríla schválila Správna rada Nadácie mesta Bratislavy návrhy hodnotiacich komisií na podporu projektov v troch oblastiach grantového programu KOMUNITY – Komunitné aktivity, Komunitné priestory a Funkčnejšie verejné priestory.

Komunitné aktivity

V oblasti Komunitné aktivity získa grant z Nadácie mesta Bratislavy 29 žiadateľov a žiadateliek v celkovej sume 50 tis. Eur.

Hodnotiaca komisia ocenila kvalitné spracovanie väčšiny prihlásených projektov, so zámermi, ktoré reagovali na špecifiká a kritériá výzvy s presvedčivo odprezentovanými informáciami. Význam komunitných aktivít vnímali hodnotitelia aj v ich ukotvení v bratislavskom verejnom priestore a v ich dostupnosti pre širšiu verejnosť. Komisia podporila aj aktivity občianskych združení, ktoré sa venujú primárne činnostiam v kultúre. Pri hodnotení projektov kládla rovnocenný dôraz na umelecký zámer projektov, ako aj ich schopnosti pracovať s potrebami oslovených komunít. Vyššie hodnotenia získali projekty, ktoré podrobne popísali východiskové vzťahy vo svojich komunitách a predstavili nové podnety na ich rozširovanie.

Nadácia tak podporí aktivity žiadateľov a žiadateliek, ktoré spoluvytvárajú rozmanitú mestskú spoločnosť, zvyšujú environmentálne povedomie naprieč generáciami, prispievajú k dobrému susedskému spolunažívaniu naučia obyvateľov a obyvateľky ako začať s investigatívou, organizovať vzdelávacie podujatia.

Komunitné priestory

V oblasti Komunitné priestory získa z Nadácie mesta Bratislavy finančnú podporu 17 projektov v celkovej sume takmer 60 tis. Eur. Vo výzve sa stretli projekty, ktoré sa orientujú na rozvoj bratislavských komunitných priestorov od združení, ktoré poskytujú záujmovo-komunitné, špecializované ako aj susedské zázemie pre obyvateľov a obyvateľky naprieč generáciami.

Celkovo zhodnotila odborná komisia kvalitu prihlásených projektov ako priemernú. V žiadostiach by komisia takisto ocenila podrobnejšie informácie o tom, ako organizácie vedia mobilizovať a zapájať dobrovoľnícky potenciál a precíznejšiu kalkuláciu nákladov.

Vyššie bodové hodnotenia patria projektom, v ktorých bol jasne odčítateľný komunitný rozmer podporených aktivít aj s ich podrobným popisom vzhľadom ku kritériám vo výzve, napĺňanie odolnosti a udržateľnosti vo vnútri organizácií. Nadácia mesta Bratislavy tak pokračuje v podpore etablovaných ako aj nových subjektov: materských a rodinných centier, priestorov pre seniorov, ako aj priestorov venovaných poradenskej činnosti.

Funkčnejšie verejné priestory

V oblasti Funkčnejšie verejné priestory podporí Nadácia mesta Bratislavy 25 projektov v celkovej sume 84 tis. Eur vo všetkých bratislavských okresoch sumami vo výške.

Vďaka grantu tak obyvatelia a obyvateľky budú môcť pokračovať vo zveľaďovaní komunitných a susedských záhrad, obnovovaní dvorov a vnútroblokov bytových domov, či zaobstarať si mobiliár a zeleň do verejných priestorov v blízkosti ich obydlí. Odborná komisia odporučila podporiť žiadateľov a žiadateľky, ktoré mali realistickú predstavu o projektovom zámere v súlade s kritériami výzvy, s otvorenosťou voči širšej verejnosti, so zrozumiteľnými rozpočtami, podrobne kalkulovanými položkami a kvalitnými fotografiami budúcich zámerov.

Celková suma podpory na rozvoj bratislavských komunít vo všetkých troch oblastiach rovnomenného grantového programu je 194 tis. Eur pre fyzické ako aj právnické osoby spolu.