Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

PODMIENKY UDELENIA SÚHLASU SO SPRACÚVAN├ŹM OSOBN├ŁCH ÚDAJOV (NEWSLETTER)

Ja, ako fyzická osoba (ďalej ako "Dotknutá osoba"), ktorej osobné údaje sa spracúvajú, zaškrtnutím checkboxu dobrovoľne udeľujem súhlas Nadácii mesta Bratislavy, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 52879151, zaregistrovanej Ministerstvom vnútra SR pod číslom 203/Na - 2002/1224 dňa 15.1.2020 (ďalej aj ako "Prevádzkovateľ") so spracúvaním mojich osobných údajov v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "Zákon o ochrane OU") v rozsahu, za účelom a po dobu, ako sú tieto uvedené nižšie (ďalej len "Súhlas").

Svoj Súhlas poskytujem Prevádzkovateľovi ohľadom nižšie uvedených osobných údajov za účelom zasielania newslettera na stránke www.nadaciamesta.bratislava.sk (ďalej len "Stránka"), prevádzkovanej Prevádzkovateľom ako aj služieb Prevádzkovateľa. Súhlas udeľujem Prevádzkovateľovi v rozsahu nasledovných osobných údajov: emailová adresa, meno a priezvisko.

Doba spracúvania osobných údajov

Súhlas udeľujem do dňa odvolania súhlasu so zasielaním newslettera.

Informačná povinnosť pri spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov uvedených v Súhlase, Vám ako Dotknutej osobe poskytujeme nasledovné informácie:

Prevádzkovateľom informačného systému je Nadácia mesta Bratislavy, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 52879151, zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR pod číslom 203/Na - 2002/1224 dňa 15.1.2020. Kontakt je možný na adrese sídla alebo na elektronickej adrese [email protected]. Svoje osobné údaje nám poskytujete v rozsahu, na dobu a za účelom vymedzenými vyššie v tomto Súhlase. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je tento Súhlas. Vaše osobné údaje okrem prípadov vyslovene uvedených v tomto dokumente a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch nebudú poskytnuté iným príjemcom. Osobné údaje môžu byť sprístupnené audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom a subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. V nevyhnutne potrebnom rozsahu môžu byť Vaše osobné v záujme naplnenia účelu spracúvania osobných údajov sprístupnené aj osobám zaisťujúcich technickú prevádzku stránky. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore) alebo medzinárodnej organizácie. Vaše osobné údaje budeme uchovávať len po dobu udelenia Súhlasu. Poskytnutie Vašich osobných údajov uvedených v Súhlase je nevyhnutnou požiadavkou zasielania newslettera.

V súvislosti s vyššie uvedenými osobnými údajmi, ktoré spracúvame, Vám vyplývajú nasledujúce práva:

  1. Právo na prístup k osobným údajom

Ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informácie o tom, aké údaje to sú, za akým účelom ich spracúvame, komu sme Vaše osobné údaje poskytli, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme ich budeme uchovávať.

2.Právo na opravu osobných údajov

Ak sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neúplné, máte právo na ich opravu.

3.Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených Zákonom o ochrane osobných údajov.

4.Právo na výmaz osobných údajov

Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určuje Zákon o ochrane osobných údajov, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ.

  1. Právo odvolať svoj súhlas

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, buď písomným oznámením doručeným na adresu nášho sídla alebo zaslaním emailu na adresu [email protected] alebo odhlásením sa z odberu newslettera prostredníctvom odkazu, ktorý je súčasťou emailovej správy.

  1. Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov

Ak sa cítite dotknutý na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

  1. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

V zmysle § 27 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov Vás výslovne upozorňujeme na právo namietať spracúvanie osobných údajov, z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi), alebo písm. f) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany) Zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach a na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Vyhlásenie Dotknutej osoby/Zákonného zástupcu Dotknutej osoby

Vyhlasujem, že som si podmienky Súhlasu prečítal, porozumel som ich obsahu a Súhlas Prevádzkovateľovi udeľujem dobrovoľne a bez nátlaku. Zároveň potvrdzujem, že mi Prevádzkovateľ riadne poskytol informácie podľa § 19 Zákona o ochrane osobných údajov a poučenie o právach podľa § 21-28 Zákona o ochrane osobných údajov.